Revize

ÚČEL REVIZE ELEKTRICKÉ INSTALACE

ÚČEL REVIZE ELEKTRICKÉ INSTALACE

Účelem revize elektrických zařízení je ověření stavu z hlediska elektrické bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem.


Elektrorevize se provádí také z důvodu, aby majitel nebo provozovatel elektrického zařízení měl odborný posudek o aktuálním stavu elektrického zařízení.


Další odpovědí na tuto otázku je argumentace postupu pojišťoven při likvidaci pojistných událostí. Kdy se může stát, že pokud provozovatel elektrického zařízení nemá platnou revizi a nastane neočekávaná událost, může být dojít ke krácení pojistného plnění nebo k jeho nevyplacení.

Lhůty revizí elektrických instalací

Výchozí revize

Nová elektrická zařízení lze uvést do provozu jen tehdy, pokud byl jejich stav z hlediska elektrické bezpečnosti ověřen výchozí revizí, popřípadě ověřen a doložen dokladem v souladu s požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy.

Pravidelné revize

Elektrická zařízení musí být revidována nejpozději ve lhůtách stanovených dle NV 190/2022 Sb., pokud není stanoveno jinak. Lhůty revizí elektrických zařízení viz. tabulka níže.

Mimořádné revize

Mimořádná revize elektrické instalace se provádí v případech, kdy již není k dispozici výchozí nebo pravidelná revize elektrické instalace.

Doporučené lhůty pravidelných revizí elektrických instalací jsou uvedeny v NV 190/2022 Sb. Intervaly pravidelných revizí jsou vždy na uvážení revizního technika a na druhu prostředí, ve kterém je instalace provedena, významný vliv hraje i stáří elektrické instalace. Lhůty revizí elektrických instalací byly doplněny o návaznost na vnější vlivy.

Lhůty pravidelných revizí stanovených podle prostředí:

Druh prostředí (dle příslušné ČSN) Revizní lhůty
Základní, normální
5 let
Venkovní pod přístřeškem
4 roky
Průmyslové objekty, studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci
3 roky
S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu
2 roky
Mokré, s extrémní korozní agresivitou
1 rok

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob:

Umístění el. zařízení Revizní lhůty
Zděné obytné a kancelářské budovy
5 let
Rekreační střediska, školy, jesle, mateřské školy, hotely a jiná ubytovací zařízení
3 roky
Prostory určené ke shromažďování více než 200 osob, obchodní domy, stanice hromadné dopravy, objekty nebo části objektů stupně hořlavosti C2, C3
2 roky
Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3
2 roky
Pojízdné a převozné prostředky
1 rok
Prozatímní elektrická zařízení
6 měsíců

Revize hromosvodů a uzemnění

Jako každé jiné elektrické zařízení je potřeba i na hromosvodech provádět pravidelné revize a kontroly. Zařízení slouží k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku.

 

Z hlediska bezpečnosti lidského zdraví a majetkových škod je nezbytné toto zařízení udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu a dodržovat termíny kontrol a revizí.

Hladina ochrany Vizuální kontrola Úplná revize Kritické systémy (úplná revize)
I a II
1 za rok
1 za 2 roky
1 za rok
III a IV
1 za rok
1 za 4 roky
1 za rok